Oferta

Przeprowadzone przez Państwa badania do pracy dyplomowej czy naukowej są zawsze realizowane z nakładem pracy, czasu a niejednokrotnie środków finansowych. Przeprowadzenie w sposób poprawny i rzetelny analizy statystycznej nie pozwali by Państwa wysiłek poszedł na marne.

 

W skład naszej oferty wchodzi pełne przygotowanie, w przystępnej dla każdego formie, opracowania. Wprowadzanie danych, pomoc podczas projektowania badań i opisie metodologii badania. Otrzymacie Panstwo nie tylko gotową usługę ale również pomoc merytoryczną, wytłumaczenie wykonanej pracy. W razie potrzeby podpowie co należy zmienić lub poprawić zanim zlecą nam Państwo pracę, a bezpłatna opieka merytoryczna jest realizowana nawet po kilku miesiącach po realizacji projektu.

 

Przy analizie statystycznej korzystamy z takich technik i metod analiz jak:

 

  • statystyki opisowe: rozkłady częstości, sprawdzanie normalności rozkładów zmiennych, średnie, mediany, wariancje, odchylenia standardowe i inne.
  • analizy chi-kwadrat, Phi, V-Crammer, McNemar, współczynnik kontyngencji, analiza ilorazu szans, ryzyka względnego.
  • porównania grup: testy t, analizy wariancji: międzyobiektowe, wewnątrzobiektowe, mieszane; testy nieparametryczne.
  • analizy związków: korelacje parametryczne (r-Pearson, kanoniczna) i nieparametryczne (np. tau-b Kendalla; rho Spearmana),
  • analizy regresji: (liniowa, wieloraka, logistyczna, porządkowa)
  • analizy czynnikowe, analizy rzetelności i analizy mocy dyskryminacyjnych narzędzi badawczych
  • analizy szeregów czasowych, autokorelacji
  • analizy przeżycia Kaplana-Meiera, modele regresyjne Coxa
  • analizy krzywej ROC

 

 

Oferujemy również kontrolę statystyczną, pracy zleconej komuś innemu w przypadku kiedy nie są Państwo zadowoleni z wyników, które otrzymali. Poprawiamy prace innych, sprawdzamy. Sprawdzamy również poprawność wykonywanych przez Państwa analiz.

 

Oferujemy pomoc w zaplanowaniu badan. Utworzenia ankiet i ich przetwarzania.